Regulamin i warunki zakupu biletów

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Podane niżej pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu posiadają następujące znaczenie (definicje):

Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji przez nabywców Biletów za pośrednictwem strony internetowej bilety.juliavikman.com, w szczególności określający prawa i obowiązki nabywców biletów i JVB jako stron transakcji; Regulamin dotyczy wszystkich zakupionych za pośrednictwem ww. strony internetowej Biletów na wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe lub inne.

JVB - JVB - Julia Vikman Zespół Muzyczny z siedzibą w Gdańsku (80-831) przy ul. Piwnej 56/57 lok. 1A, REGON 220550440, numer NIP: 957-092-29-88, prowadząca za pomocą Systemu sprzedaż Biletów na Imprezy. Wszystkie dane kontaktowe JVB znajdują się w zakładce Kontakt.

Bilet – transakcja uprawniająca Klienta do udziału w Imprezie realizowanej przez JVB.

Impreza – realizowane przez JVB wydarzenie muzyczne, sportowe, kulturalne lub inne odbywające się z udziałem publiczności.

Klient – osoba/podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w Regulaminie.

System – udostępniony przez JVB system sprzedaży Biletów za pośrednictwem strony bilety.juliavikman.com.

Pośrednik płatności – agent rozliczeniowy współpracujący z JVB, za pośrednictwem którego przeprowadzane i rozliczane są transakcje dokonywane przez Klientów.

Opłata transakcyjna – opłata należna JVB z tytułu dokonywania zakupu w sklepie internetowym bilety.juliavikman.com w związku z obsługą poszczególnych transakcji.

B. Postanowienia ogólne
Kupujący Bilety w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Firma JVB jest organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje Bilety jednak JVB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł Klient w związku z wydarzeniem, na które zakupił Bilet w przypadku wystąpienia tak zwanej siły wyższej.
Klient (osoba nabywająca Bilet) zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu JVB. Klient powinien również stosować się do Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza.


JVB zastrzega sobie prawo do zmiany programu, daty i miejsca wydarzenia.
Przed udaniem się na imprezę zalecamy sprawdzić na stronie internetowej bilety.juliavikman.com lub na stronie internetowej juliavikman.com albo miejsca imprezy, czy impreza nie została odwołana lub nie zostały w niej dokonane inne zmiany.

II. PROCEDURA ZAKUPU BILETÓW

Realizacja przez Klienta procedury zakupu Biletu/ów stosownie do algorytmu poszczególnych kroków prowadzących do finalizacji transakcji stanowi z chwilą jej zakończenia i potwierdzenia wybranego rodzaju płatności skutecznie zawartą umowę sprzedaży Biletu/ów.
Dokonanie płatności przez Klienta celem realizacji zamówienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
JVB nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Klienta dane do Systemu JVB. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wpisanie danych w Systemie JVB. W razie wątpliwości co do poprawności danych należy skontaktować się z biurem JVB.
Informacja o cenie Biletu znajduje się na stronie internetowej JVB bilety.juliavikman.com oraz uwidacznia się każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu, przy czym:

w przypadku zakupu biletu za pośrednictwem sklepu internetowego bilety.juliavikman.com, JVB ma prawo obciążenia klienta opłatą transakcyjną w wysokości 1,9%
Opłata transakcyjna służy pokryciu zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji obejmujących między innymi (ale nie wyłącznie) koszty obsługi posprzedażowej (zawiadomienia, zmiany warunków transakcji, przygotowanie do realizacji każdego zamówienia i dopasowanie go do potrzeb klienta), koszty obsługi płatności za dokonywaną transakcję, wsparcie w procesie złożenia zamówienia w razie wystąpienia problemów.
Informacja o wysokości opłaty transakcyjnej, procentowo i kwotowo, o cenie biletu oraz o pełnej wartości transakcji uwidoczniona jest każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu przed ostatecznym potwierdzeniem przez klienta woli dokonania zakupu. Informacja o cenie biletu znajduje się również na stronie internetowej bilety.juliavikman.com.
W zależności od rodzaju/formy Biletu i wybranego rodzaju płatności sprzedaż poprzez System kończy się na 6 godzin przed rozpoczęciem Imprezy.

Warunkiem sprzedaży jest zapłata za bilet w trakcie procedury składania zamówienia. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane przez System w ciągu 24 godzin. Edycja nieopłaconego zamówienia nie jest możliwa.
Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w Systemie sprzedaży Biletów JVB nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
JVB nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność biletów kupionych poza siecią sprzedaży JVB. Nabywanie biletów z drugiej ręki niesie za sobą ryzyko kupienia biletu nieważnego. Odsprzedaż Biletów po cenach zawyżonych wiąże się z ryzykiem unieważnienia biletu i pozbawieniem prawa do udziału w danym wydarzeniu.
Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Imprezy przez JVB, której nabyte przez Klienta Bilety dotyczą.
JVB kontroluje i weryfikuje proces składania zamówień oraz zakupu biletów. W razie stwierdzenia, że dane zamówienie lub zakup przeprowadzono przy pomocy automatu, tj. specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania zamówień lub dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie systemu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania biletów w normalnym trybie, JVB ma prawo anulowania danego zamówienia i usunięcia konta użytkownika, który złożył dane zamówienie.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Biletów zakupionych w Sieci sprzedaży JVB.
Jak wspomniano powyżej JVB jest organizatorem. W przypadku, kiedy Impreza zostaje odwołana przez JVB, JVB zamieści taką informację na swojej stronie bilety.juliavikman.com oraz może wysłać informację mailową lub zadzwonić do Klientów. JVB nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w Imprezie – poza ceną Biletów na odwołaną Imprezę.
Zwrot należności za Bilety zakupione w Systemie JVB za pośrednictwem strony bilety.juliavikman.com na odwołane wydarzenie nastąpi na konto bankowe, z którego została dokonana płatność podczas składania zamówienia lub inne podane przez Klienta przy zgłoszeniu. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zwrot Biltu.
Poza przypadkiem odwołania Imprezy i sytuacjami przewidzianymi prawem, zwroty Biletów nie są możliwe.
Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail za pośrednictwem formularzu «kontakt z nami» lub telefonicznie +48 694 529 041

IV. PRYWATNOŚĆ

JVB - Julia Vikman Zespół Muzyczny z siedzibą w Gdańsku (80-831) przy ul. Piwnej 56/57 lok. 1A, REGON 220550440, numer NIP: 957-092-29-88 gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów oraz, za zgodą Klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez JVB.
Przekazane przez Klienta dane osobowe mogą być przekazywane Współorganizatorom Imprezy, na którą został zakupiony bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem klienta w Imprezie.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez JVB jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 16 stycznia 2017 r.